Lovpligtige oplysninger

Lindegaard advokatfirma er etableret på følgende adresse:

Fisketorvet 3, 5000 Odense C

Vi kan kontaktes på telefon nummer 66111991 og samt på e-mailadressen sbl@lindegaardadvokat.dk.

Vores CVR-nummer er: 37741701.

Lindegaard advokatfirma er organiseret som enkeltmandsvirksomhed

Lindegaard advokatfirma har klientbankkonti i Saxobank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Advokaterne hos Lindegaard advokatfirmaer beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Lindegaard advokatfirma er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Tryg. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Lindegaard advokatfirma uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Lindegaard advokatfirma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Lindegaard advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Lindegaard advokatfirma, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Kontakt os

Kontakt advokat Søren B. Lindegaard, hvis du ønsker yderligere information.
Lindegaard Advokatfirma
Hjallesevej 143
5230 Odense M
info@lindegaardadvokat.dk

T: 66 11 00 22 / M: 24 40 92 68