Lovpligtige oplysninger

Lindegaard advokatfirma er etableret på følgende adresse:

Hunderupvej 59, 5000 Odense C.

Vi kan kontaktes på telefon nummer 66 12 51 12 og samt på e-mailadressen sbl@lindegaardadvokat.dk.

Vores CVR-nummer er: 37741701.

Lindegaard advokatfirma er organiseret som enkeltmandsvirksomhed, vi sidder dog i et kontorfællesskab med tre andre advokater.

Lindegaard advokatfirma har klientbankkonti i Totalbanken A/S.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokaterne hos Lindegaard advokatfirmaer beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Lindegaard advokatfirma er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Tryg. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Lindegaard advokatfirma uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Lindegaard advokatfirma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Lindegaard advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær eller adfærd, kan klienten klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

GDPR

Efterdatabeskyttelsesforordningen skal der orienteres om behandling af personoplysninger, og hvilke rettigheder de registrerede har.

1. Dataansvarlig
Lindegaard Advokatfirma cvr.nr. 37741701, er dataansvarlig.
Har du spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på info@lindegaardadvokat.dk, telefon 66 12 51 12, hvorpå du bliver kontaktet af den relevante dataansvarlige.

2. Generelt om indsamling af data
Vi arbejder i udgangspunktet kun digital og modtager derfor forskellige oplysninger herunder dokumenter fra vores klienter.
Disse data opbevares digitalt hos Unik System Design A/S. Der vil ofte være personoplysninger i de dokumenter, vi modtager.
Oplysningerne kan vedrøre vores klienter eller andre personer, som indgår i de sager, vi behandler og stamme fra modparter, andre rådgivere, myndigheder, domstole.
Det kan også være offentligt tilgængelige oplysninger, som vi selv indsamler.
Oplysningerne kan være navn og kontaktinfo, cpr.nr. samt øvrige personfølsomme oplysninger eksempelvis men ikke begrænset til helbredsoplysninger.

3. Formål og grundlag
Formålet med at behandle oplysningerne er at kunne varetage klienternes interesser i de konkrete sager.
Behandlingen sker efter de i databeskyttelsesforordningen gældende regler samt databeskyttelsesloven.
Ved indhentelse af enhver personfølsom oplysning afvejes hensynet til persondatabeskyttelsen over for hensynet til sagens førelse.
I sager, som omfattes af hvidvaskloven, indhenter vi identitetsoplysninger mv. på vores klienter med det formål at opfylde denne lovs krav. Grundlaget for denne behandling følger af hvidvasklovens § 11.

4. Videregivelse mv.
Vi stiller ikke personoplysninger til rådighed for andre med henblik på markedsføring eller lignende formål.
Personoplysninger videregives alene, dersom det er nødvendigt for klientens interesse.
De typiske modtagere af personoplysninger vil være myndigheder, domstole og i den forbindelse f.eks. sagkyndige der skal afgive erklæringer, modparter og deres rådgivere. I sager, som er omfattet af hvidvaskloven, videregiver vi identitetsoplysninger mv. i det omfang, vi er forpligtede til at gøre det efter loven.
Vi overfører normalt ikke data udenfor EU, hvis en sådan overførsel skal finde sted, vil vi overholde databeskyttelseslovgivningen og træffe alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
Vi har passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang til, tab eller ødelæggelse af de personlysninger og anden data, som er undergivet vores ansvar. Vi udvikler løbende vores sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at vores systemer er sikre og beskyttede. Det er kun personer, som har et legitimt behov for at behandle personoplysninger til de nævnte formål, der har adgang til personoplysningerne.

5. Opbevaringsperiode
Vi opbevarer personoplysninger, så længe der er en relevant retlig interesse heri, det vil som udgangspunkt være 5 år, hvis længere vil det blive oplyst. Hvis der er en relevant retlig interesse, vil opbevaringen kunne ske i en længere periode. I sager, som er omfattet af hvidvaskloven, opbevarer vi jf. de gældende regler på området, alle relevante identitetsoplysninger i fem år efter sagens afslutning. 6. De registreredes rettigheder har efter databeskyttelsesforordningen:

  • ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler

  • ret til at få urigtige oplysninger rettet eller slettet • ret til isærlige tilfælde at få slettet oplysninger, inden tidspunktet forvores almindelige generelle sletning,

  • ret til i visse tilfælde at få begrænset behandlingen, så denfremover – bortset fra opbevaring – kun må ske efter samtykkeeller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældendeeller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtigesamfundsinteresser,

  • ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovligebehandling af oplysningerne, og

  • ret til at modtage de registrerede personoplysninger i struktureret,almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og at få overførtpersonoplysningerne til en anden dataansvarlig uden hindring.

Vi kan i forbindelse med registreredes rettighedsudøvelse stille krav om relevant legitimation.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du kan indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontakt os

Kontakt advokat Søren B. Lindegaard, hvis du ønsker yderligere information.
Lindegaard Advokatfirma
Hunderupvej 59
5000 Odense C
info@lindegaardadvokat.dk

T: 66 12 51 12 / M: 24 40 92 68